Denominació Social: FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), en endavant EADA
Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, nº 43.
NIF: G08902645
Domicili Social: Carrer d’Aragó 204, 08011 Barcelona
Telèfon: 93 452 08 44
e-Mail: info@eada.edu
Nom de domini: www.eada.edu / campus.eada.edu / intranet.eada.edu

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, EADA, en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tractament de les Dades Personals

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’EADA, amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que en possibiliti la seva emissió. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb productes o serveis oferts per EADA, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que s’hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’EADA, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’EADA.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a EADA.

Així mateix, l’usuari autoritza a EADA a què pugui subcontractar l’allotjament de les dades recollides a través de la pàgina web a terceres entitats. En qualsevol cas, es garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a països amb un nivell de Protecció de Dades equiparable al de l’Estat Espanyol i que prèviament s’haurà formalitzat amb aquestes un contracte d’acord a les estipulacions que estableix l’article 12 de la LOPD.

A banda de l’esmentat cas, EADA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres companyies, i que sempre que s’anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través d’EADA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, EADA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

EADA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: info@eada.edu
  2. Correu Postal: Carrer d’Aragó 204, 08011 Barcelona
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@eada.edu

D’igual forma, EADA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Seguretat

EADA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.