KIC EADA en xifres

Dades d'empreses

Informes sectorials

Relacions externes

El Knowledge & Information Centre d’EADA manté contactes amb altres biblioteques i centres de característiques similars amb l’objectiu d’intercanviar experiències, participar en projectes comuns i fomentar el desenvolupament de noves eines i productes destinats a la millora dels nostres serveis.

Normativa

Coneix el funcionament i normativa del KIC sobre aquests temes:

El Knowledge & Information Centre és un servei a disposició de tots els membres de la comunitat d’EADA. Són membres de la comunitat d’EADA:

  • Els participants en tots els programes d’EADA
  • Els professors i investigadors d’EADA
  • El personal de serveis i administració d’EADA
  • Els socis d’EADA Alumni
  • Antics participants de tots els programes d’EADA

El KIC és un espai tranquil d’estudi i treball entre individuals. Es demana als usuaris de mantenir un ambient silenciós i adecuat a l’ocupació de la sala per part d’altres usuaris.

Per treballar en grups cal dirigir-se a les aules habilitades per a aquesta finalitat.

No està permès fer trucades telefòniques o videoconferències que puguin molestar als altres usuaris.

El Knowledge & Information Centre posa a l’abast una gran varietat de fonts d’informació, destacant els llibres, ebooks, revistes, projectes, bases de dades i material multimèdia.

Accés al catàleg: Per a trobar llibres, ebooks, revistes, projectes i material multimèdia pots consultar el Catàleg.

Llibres i revistes: Els documents en suport físic hauran de ser degudament tractats per a assegurar-ne la seva integritat i conservació. Els danys causats als documents comportarà la seva restitució, els costos de la qual aniran a càrrec del usuari que els hagi malmès.

La sostracció intencionada d’un document serà considerada una falta molt greu i comportarà la pèrdua inmediata del dret d’accés i ús del servei.

Els llibres i revistes consultats hauran de dipositar-se en el taulell o bé s’hauran de deixar sobre les taules. En cap cas els usuaris han de colocar els llibres a les prestatgeries.

Projectes: La col·lecció de projectes d’EADA està a disposició dels usuaris a través del catàleg en el Campus Virtual. Amb la finalitat de respectar la propietat intel·lectual, la seva reproducció i difusió està totalment prohibida.

Bases de dades: Les bases de dades tenen el seu propi Condicions d’ús i accés.

Es poden agafar en préstec, alhora i per períodes de 15 dies:

  • 4 llibres (fins a 2 sobre la mateixa matèria)
  • 2 revistes (excepte l’últim número)
  • 2 DVDs

Queden exclosos de préstec: els documents amb etiqueta verda.

Tots els usuaris poden gestionar els seus préstecs a través del catàleg del Knowledge and Infromation Centre. Des d’allà es pot renovar i reservar qualsevol document del catàleg.

Renovacions: Es podran renovar els préstecs sempre i quan no hi hagi cap reserva feta per part d’un altre usuari/ària.

Reserves: Es pot fer una reserva d’un llibre que es trova actualment prestat a un altre usuari. Un cop el llibre sigui retornat, s’avisarà al usuari per email i disposarà d’una semana per recollir-lo. Els llibres no prestats no es poden reservar.

Retorns: És necessari renovar o retornar els documents dins el període de préstec. Un document no retornat provocarà l’exclusió del servei de préstec de l’usuari/ària. Si un usuari/ària perd o retorna un document en mal estat haurà d’abonar el seu preu o comprar-ne un nou exemplar.

Consulta de l’estat de préstec d’un document: A través Catáleg es pot consultar l’estat de prèstec de qualsevol document. La información apareix en el camp: “Estat”.

Finalització del servei: Una vegada finalitzat el Programa, els participants que vulguin continuar gaudint del servei hauran de donar-se d’alta com socis EADA Alumni.

Préstec Interbibliotecari: El servei de Préstec Interbibliotecari està restringit a Professors i Investigadors.

L’incompliment de la normativa, com també qualsevol altre comportament no recollit en la normativa i que resulti perjudicial per al KIC o la resta d’usuaris, després del corresponent avís del personal, comportarà l’expulsió del KIC.